Vai trò nước đối với tế bào

Nước là thành phần bắt buộc của tế bào sống. Có nhiều nước thực vật mới hoạt động bình thường được:

-Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết
– Là thành phần chính cấu tạo nên tế bào
– Là môi trường cho các phản ứng sinh hoá

1. Cấu trúc và đặc tính hóa lí của nước

Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với 2 nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hóa trị. Do đôi êlectron trong mối liên kết bị kéo lệch về phía ôxi nên phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu nhau làm cho phân tử nước có tính phân cực. Do phân cực nên phân tử nước này hút phân tử nước kia (qua liên kết hiđrô) và hút các phân tử phân cực khác tạo cho nước có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống (hình 3.1).

Hình 3.1. Cấu trúc của phân tử nước Electron của H trong liên kết cộng hóa trị với 0 bị kéo lệch về phía nguyên tử ôxi, làm cho 0 mang điện âm còn nguyên tử hiđrô do vậy mang điện dương.

Hình 3.2. Mật độ của các phân tử nước ở trạng thái rắn và lỏng

2. Vai trò của nước đối với tế bào

Các phân tử nước trong tế bào tồn tại ở dạng tự do hoặc ở dạng liên kết. Vì vậy, nước vừa là thành phần cấu tạo vừa là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào, đồng thời nước còn là môi trường của
các phản ứng sinh hóa. Nước chiếm tỉ lệ rất lớn trong tế bào. Nếu không có nước tế bào sẽ không thể tiến hành chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống.

 

Comments are closed.